Który przepis obliguje do stosowania bezpieczeństwa w systemach informatycznych?
Który przepis obliguje do stosowania bezpieczeństwa w systemach informatycznych?

Który przepis obliguje do stosowania bezpieczeństwa w systemach informatycznych?

Który przepis obliguje do stosowania bezpieczeństwa w systemach informatycznych?

Bezpieczeństwo w dziedzinie systemów informatycznych jest niezwykle istotne, szczególnie biorąc pod uwagę rosnące zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Dlatego też istnieje wiele regulacji i aktów prawnych, które nakładają obowiązek na przedsiębiorstwa i organizacje dbanie o odpowiedni poziom bezpieczństwa swoich danych.

Ogólne uregulowanie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

Jednym z najbardziej znanych przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji jest Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). RODO wprowadza szereg wymagań dla podmiotów gromadzących dane osobowe, a także określa konsekwencje naruszenia tych wymagań.

Zasady ogólne

Przy implementacji RODO należy spełniać kilka kluczowych warunków:

 • Prawo osób fizycznych do kontroli nad danymi – osoby mają prawo wiedzieć, jakie dane są gromadzone i przetwarzane oraz do żądania ich usunięcia.
 • Zasada przejrzystości – podmioty zbierające dane muszą wyraźnie informować o celach gromadzenia danych i sposobie ich przetwarzania.
 • Minimalizacja danych – należy ograniczać ilość zebranych danych tylko do niezbędnych dla określonych celów.

Ochrona techniczna i organizacyjna

Jednym z najważniejszych aspektów RODO jest wprowadzenie wymogu stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Obejmuje to:

 • Szyfrowanie – poufne dane powinny być przechowywane w formacie zaszyfrowanym, aby uniemożlwicić dostęp osób nieupoważnionych.

h4>Kontrola dostępu / uprawnienia użytkownikóww/h4 >

p>Aby chronić dane przed nieautoryzowanym ujrzeniem lub zmianą, ważne jest ustalenie jasn ych reguł dotyczących kontro li dost pu. Ka dy pracownik powinien mieæ przyznany indywidual ny identyfi kator uwierzytelniającyoraz odpowiednio dobrze okre lone uprawni nia wed ug swojej ro livenp

 • Regularne tworzenie kopii zapasowych – ważne jest, aby regularnie tworzyć kopie zapasowe danych w celu zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem.
 • h3>Odpowiedzialno i sankcjeh/h3 >

  p>Naruszenie przepisów RODO może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Organ nadzorczy ma uprawnienia do na³o enia kar finansowych w wysoko ci nawet 4% rocznego obrotu organizacji albo kwoty wynoszącej do 20 milionów euro, a także nakazania naprawienia szkody oraz publikacji informacjio naruszeniach bezpieczeństwa./p>

  Krajowy system ochrony infrastruktury krytycznej (KRITIS)

  W Polsce istnieje również specjalny program dotyczący bezpieczeństwa systemów informatycznych nazywany Krajowym Systemem Ochrony Infrastruktury Krytycznej (KRITIS). Jego celem jest identyfikacja i ochrona kluczowej infrastruktury przed atakami cybernetycznymi.

  Zakres działania

  KRITIS obejmuje różne sektory gospodarki, takie jak energetyka, transport czy telekomunikacja. Działa na podstawie ustawowego obowiązku zgłaszania incydentóww zakresie cyberbezpe czestwai ich skutków dla systemów informatycznych.

  Obowiązki podmiotóww/h4 >

  Podmioty objęte KRITIS mają obowiązek:

  • Zgłaszania incydentów – w przypadku zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa, podmiot musi go niezwłocznie zgłosić odpowiednim służbom.

  h3>Kary i sankcjeh/h3 >

  p>Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji w zakres ie KRITIS może prowadzić do na³o enia kar finansowych lub innych sankji. Wysokość kary zależy od rodzaju naruszenia oraz jego konsekwencji./p>

  Fazowy model zarządzania ryzykiem IT

  Aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo systemowi informatycznemu, można stosować fazowy model zarządzania ryzykiem IT. Skład a się on z pi czego etapóvv:


  h3>Oszacowanie ryzyka/h3 >

  p>Pierwszym etapem jest oszacowanie istniej cych zagro eñ i ocena potencjalnego ich wp ywu na działanie syste mu informatyzcznegoo Wykorzystuje siê różne metody analizyy

  Wezwanie do działania: Zgodnie z przepisami prawa, obowiązek stosowania bezpieczeństwa w systemach informatycznych wynika m.in. z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych). Zapewnienie odpowiednich środków i procedur bezpieczeństwa jest niezbędne dla zachowania poufności, integralności i dostępności danych. Przyjrzyj się bliżej wymogom prawym dotyczących bezpiecznego zarządzania danymi i zapoznaj się ze szczegółami na stronie https://akcez.pl/.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here